top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN   JDL CONSULTING:

 

 

1. Alleen onze algemene voorwaarden zijn bindend voor de verhoudingen tussen onze firma en de klanten, behoudens voorafgaande schriftelijke andersluidende overeenkomst.

 

Door het plaatsen van de bestelling en/of het laten uitvoeren van de werken verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

2. De prijslijsten, tarieven e.dgl. kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden en vervangen de vorige. Zij kunnen niet als een offerte beschouwd worden.

 

De termijnen voor de uitvoering van de werken zijn slechts indicatief. Niet-naleving ervan of vertraging in de uitvoering van de werken door onze firma kan geen schadevergoeding doen ontstaan ten voordele van de klant.

 

3. Onze werken gebeuren volgens de regels van vakmanschap en worden uitgevoerd rekening houdende met de weer- en werkomstandigheden.

 

Eventuele klachten over de uitgevoerde werken moeten binnen de achtenveertig uur na uitvoering schriftelijk worden overgemaakt aan onze firma.

 

4. Onze leveringen en diensten worden contant betaald bij de uitvoering.

 

Elke factuur die onbetaald is gebleven wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een conventioneel en forfaitair schadebeding van 15 % van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 80€.

 

Daarenboven wordt de hoofdsom en de schadebeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 10 % per jaar, berekend vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag van de algehele betaling.

 

Elke niet-betaling van een openstaande factuur levert voor onze firma het recht op de lopende werken op te schorten, alle vorderingen opeisbaar te stellen.

 

5. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van de zetel van onze firma bevoegd.

bottom of page